Osnovni preduvjeti za ugradnju kamina

Da bi Vaš kamin  savršeno funkcionirao potrebno je ispuniti nekoliko osnovnih preduvjeta:

1. dovod svježeg zraka

Dovod svježeg zraka potreban je iz više razloga.Prvenstvena mu je zadaća osiguravanje stalnog dotoka kisika u prostoriju u kojoj gori vatra. Uz to dovod svježeg zraka poboljšava i cirkulaciju zraka u  komori kamina i na taj način kamin brže i efikasnije zagrijava prostoriju.

2. pravilno izveden dimovod

Bez pravilno izvedenog dimovoda funkcioniranje Vašeg kamina je nemoguće. Jedan od najvažnijih parametara se svakako presjek  dimovoda. Kod slabijih ložišta dostatan je presjek dimovoda od 16 cm. Kod ložišta srednje i velike jakosti dimnjak treba biti presjeka 20 ili više centimetara. Kamini se u dimovod trebaju spojiti pod kutem od 45 stupnjeva. Svakako treba obratiti pozornost i na visinu dimnjaka koja ne bi trebala biti manja od 4m računajući od ložišta kamina do vrha.

3. nosiva podloga

Nosiva podloga ispod kamina treba biti napravljena od betona i svakavo bez izolacije kako bi se spriječilo pucanje poda zbog težine kamina. Pucanje poda i njegovo slijeganje može dovesti do teških i nepopravljivih oštećenja kamina.

osnovni-uvjeti-presjek-dimnjaka-za-kamine-i-rostilje